blog

Obchodné podmienky

2BB, s.r.o.
Obchodné podmienky www.marycohr.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.marycohr.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.marycohr.sk je 2BB, s.r.o, Chrasťova15, 83101 Bratislava, zapísaná Mestským súdom v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 66815/B, ICO:36869317, DIC: 2023085702 IČ DPH: SK2023085702.

Vymedzenie pojmov

Kupujúci - je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Predávajúci - 2BB, s.r.o.

Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky sú platné pre všetky objednávky. Na vzťah kupujúceho a predávajúceho sa ďalej vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. a zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode. Doba platnosti všeobecných obchodných podmienok je uvedená v závere toho dokumentu.
Pre realizáciu obchodnej transakcie je potrebné poskytnúť nasledovné údaje: meno (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú, prípadne dodaciu), telefonický a e-mailový kontakt. Správnosť uvedených údajov potvrďte podpisom. Všetky obchodné transakcie budú evidované. V prípade prevzatia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri reklamácii, ako aj pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho. Nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

Dodanie tovaru zabezpečujeme počas pracovných dní.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@marycohr.sk.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Dodacie podmienky a spôsob platby

Objednanie tovaru

Zmluva je platná od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky, potvrdenie môže byť oznámené kupujúcemu elektronicky (e-mailom), alebo telefonicky.

Spôsob objednávky

Obsah objednávky

 • údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa miesta dodania tovaru, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena),
 • dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

Cena tovaru

Cena je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente potvrdenia prijatia objednávky. Predajca dodá tovar kupujúcemu v platnej cene.

Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii, platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru a dobou minimálnej trvanlivosti. Pokiaľ si kupujúci objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby tohto tovaru u predávajúceho na sklade, má predávajúci právo ponúknuť kupujúcemu rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne iný, podobný tovar. Kupujúci má právo odmietnuť takúto ponuku.

Predávajúci má právo upravovať ceny a vyhradzuje si právo na zmenu logistických údajov tovaru.

Možnosti úhrady ceny za tovar

Platba na dobierku - Pokiaľ predávajúci na prepravu tovaru využije služby dopravcu s platbou na dobierku, kupujúci vykoná platbu na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade slúži potvrdenie od dopravcu (pošta, kuriér). Predávajúci dodá kupujúcemu so zásielkou aj doklady vzťahujúce sa na tovar v čase dodania tovaru a na mieste dodania tovaru. Dokladmi vzťahujúcimi sa na tovar je faktúra a dodací list. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady kupujúcim.

Platba bankovým prevodom - Ak si zvolíte platbu bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na náš účet na ten istý e-mail obdržíte daňový doklad. Pri platbe prevodom vopred:

 • môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby
 • je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky; v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú,

Spôsob dodania tovaru

 • kuriérom– Predávajúci pošle tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriéra. Cenu za dodanie účtuje predávajúci v zmysle svojho cenníka.

Cena za dodanie

Pre dodanie v rámci Českej a Slovenskej republiky uplatňuje predávajúci cenník uvedený v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: CENNÍK za dodanie platný pre územie Slovenskej republiky:

Manipulačné poplatky Poplatok s DPH

Objednávka do 70 €

3,90 €

Objednávka nad 70 €

zdarma


Dodacia lehota

Predávajúci expeduje tovar do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, v prípade, že je tovar dostupný skladom.
Tovar sa považuje za dodaný jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.
Prepravca zvyčajne dodá tovar do 2 pracovných dní.

Prevzatie zásielky

Kupujúci je povinný zásielku prevziať, pokiaľ táto nevykazuje zjavné vady. V opačnom prípade odporúčame vrátiť ju dopravcovi, a dopravca v prítomnosti kupujúceho spíše zápis o škode. Kupujúci o tejto skutočnosti má informovať predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.
Kupujúci podpisom dokladu o prevzatí zásielky súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná so zjavnými vadami.

Odstúpenie od zmluvy

Možnosti odstúpenia od zmluvy sú vymedzené v ustanoveniach Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. a zákone č.250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu.

Reklamačný poriadok

Doba minimálnej trvanlivosti

Doba minimálnej trvanlivosti je doba, v rámci ktorej predávajúci zodpovedá za kvalitu predávaného tovaru. V rámci tejto doby môže kupujúci reklamovať zistené nedostatky tovaru u predávajúceho, pokiaľ dodržal všetky podmienky pre jeho správne skladovanie.
Predávajúci uvádza trvanlivosť výrobkov od ich dátumu výroby.

Reklamácia

Kupujúci si môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu:

 • na mechanické poškodenie obalu zásielky v prípade, ak zásielku neprevzal a podpísal dopravcovi zápis o škode
 • na chybnú dodávku (t.j. chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru, dodávka iného tovaru, ako objednaného), pokiaľ zásielku prevzal
 • na kvalitu zakúpeného tovaru počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti

Pre promptné a uspokojivé vybavenie reklamácie odporúčame, aby kupujúci čo najskôr informoval predávajúceho o reklamácii telefonicky aj e-mailom: +421 915 575 414, info@marycohr.sk. Predávajúci si s kupujúcim dohodne postup vybavenia reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi.
Kupujúci, podľa rozsahu poškodenia a na základe dohody s predávajúcim, môže celú zásielku tovaru vrátiť prostredníctvom dopravcu, alebo reklamovať iba dotknutý tovar.
V prípade reklamácie kupujúci vyplní reklamačný lístok ktorý je k dispozícii na tejto adrese (číslo objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie), ktorý opatrí dátumom a podpíše. Vyplnený reklamačný lístok bezodkladne pošle predávajúcemu.
Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie poškodeného tovaru. Predávajúci následne po prijatí reklamácie informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie.
Kupujúci si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli nedodržaním stanovených podmienok skladovania.
V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar kupujúcemu vymenený alebo mu bude vrátená hodnota tovaru vrátane poštovného v súlade s platnými právnymi predpismi.

» reklamačný formulár


Záverečné ustanovenia

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar po prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou („rozpor s kúpnou zmluvou“), postupuje sa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa riadi zákonom č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v jeho platnom znení.
Vyplnením a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na zhromažďovanie a evidovanie osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas odvolať na adrese predávajúceho písomne alebo e-mailom.

Vyjadrenie súhlasu

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí i s reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky zverejní na internetovej stránke, marycohr.sk kedy sa stávajú platnými a účinnými.

Kontakty

2BB, s.r.o.
Chrasťova 15, 831 01 Bratislava
IČO: 36869317
IČ DPH: SK2023085702
Telefón: +421 915 575 414
E-mail: info@marycohr.sk
Web: www.marycohr.sk

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
PO BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
Telefón: 02/58272172
Fax: 02/58272170

» fromulár pre odstúpenie od Zmluvy

 

 

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme vaše právo na ochranu osobných údajov. Preto vám v týchto zásadách chceme objasniť, prečo a ako používame osobné údaje v súlade s platnou európskou legislatívou.

Prevádzkovateľ údajov
2BB, s.r.o., Chrasťova 15, 831 01 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov

Údaje spracúvame za účelom doručenia objednaných produktov a na zasielanie e-mailovového newslettera s novinkami a ponukami zákazníkom.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, pracovisko, fakturačné údaje

Právny základ spracúvania

Pri objednávkach: plnenie zmluvy - doručenie objednávky.
Pri newsletteri: súhlas dotknutej osoby.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Údaje neposkytujeme tretím osobám okrem uvedených sprostredkovateľov.

Použitie sprostredkovateľov

Berieme zodpovednosť za to, že sprostredkovatelia sa zaviažu dodržiavať tieto zásady a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Údaje uchovávame 5 rokov od začiatku obchodného vzťahu so zákazníkom. Pritom berieme do úvahy právo zákazníka namietať proti spracúvaniu údajov.

Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu.

Vaše právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Kedykoľvek môžete odvolať súhlas alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.
Pri objednávke vyznačte váš nesúhlas so spracovaním údajov alebo napíšte žiadosť na info@marycohr.sk
V prípade e-mailového newslettera každá správa obsahuje na odkaz na vyradenie zo spracovania osobných údajov.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním vašich osobných údajov, najskôr prosím napíšte na info@marycohr.sk.
Ak vašej žiadosti nebude vyhovené, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

 

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Ukladanie súborov cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tohto webového sídla ukladáme niekedy na vašom zariadení (vo webovom prehliadači) malé textové súbory, tzv. cookie(s). Je to bežná prax väčšiny webových sídiel.

Čo sú súbory cookie

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jeho prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve sídla alebo prehliadaní jeho jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie

Toto webové sídlo používa súbory cookie na zapamätanie si používateľských nastavení, meranie návštevnosti, pre zobrazovanie reklám a pre nevyhnutnú funkcionalitu sídla.

Funkčné cookies

Webové sídlo ich používa na:

 • zapamätanie si objednávkových údajov pre ich budúce predvyplnenie

Výkonové cookies

Webové sídlo ich používa na:

 • anonymnú analýzu navštívených stránok pomocou služby Google Analytics

Cieliace/reklamné cookies

Webové sídlo ich používa na:

 • rozšírené inzertné funkcie (remarketing, prehľady zobrazení v Obsahovej sieti Google) a prehľady demografie a záujmov v službe Google Analytics

Cookies služby Google Analytics môžete zrušiť nainštalovaním doplnku pre prehliadač.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné odmietnuť nastavením vášho webového prehliadača. Môže to však mať za následok obmedzenie funkčnosti stránky (nebudú sa ukladať obľúbené položky, nastavenia, údaje formulárov, stav prihlásenia a pod.).
Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Postup na zmenu tohto nastavenia nájdete v pomocníkovi k danému prehliadaču po vyhľadaní "cookie".